O DRUŠTVU

O NAS

Od maja 2011 že potekajo priprave na ustanovitev Muzejskega društva Ribnica. V tem času smo oblikovali program delovanja društva in Statut oz. Pravila društva, ki bodo dopolnjena in potrjena na ustanovnem občnem zboru društva, ki ga organiziramo v mesecu maju 2012.

Društvo je nastalo kot podpora Muzeju Ribnica v skrbi za dediščino širšega okolja. V društvu imamo namen trdneje povezati  okolje, ki je po zgodovinskih in naravnih smernicah vedno delovalo kot zaokrožena celota, območje Občin Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Bloke, Velike Lašče in Videm Dobrepolje. Želimo si, da bi to društvo pomenilo  vezni člen med omenjenimi občinami. Z srečevanjem ljudi in kroženjem informacij bi obogatili vedenje, ki presega občinske meje in pomeni bogatitev znanja širšega kroga prebivalcev. Muzejsko društvo si predstavljamo tudi kot vezni člen tako med preteklostjo in sodobnostjo, med formalnimi organizacijami nastalimi znotraj naravnih meja, kot tudi med Muzejem in širšo zainteresirano javnostjo.

Društvo bo prostor komunikacije, izmenjave informacij, bogatitve znanj in zavedanja o sebi, o svoji družini in okolju.

 Z lepimi pozdravi,

Iniciativni odbor za ustanovitev Muzejskega društva Ribnica

STATUT DRUŠTVA

STATUT MUZEJSKEGA DRUŠTVA RIBNICA

VODSTVO DRUŠTVA

PREDSEDNIK

Nejc Lovšin

BLAGAJNIK

Vasja Zidar

TAJNIK

Marina Gradišnik

IZVRŠNI ODBOR
Domen Češarek
France Ivanec
Nada Lavrič
Vlado Mohar
Barbara Pečnik
Polona Rigler Grm
NADZORNI ODBOR

Oliver Kogoj

Lucija Kos Bartol

Marija Lovšin

ČASTNO RAZSODIŠČE

Milka Jamnik

Janez Tanko

Primož Tanko

ČASTNI ČLANI

Na podlagi 15. člena Statuta  Muzejskega društva Ribnica se za posebne dosežke pri razvoju in krepitvi dejavnosti povezane z ohranjanjem naravne in kulturne dediščine podeli naziv častni član Muzejskega društva Ribnica članoma:

  • Debeljak Tanja (od 25. septembra 2015)
  • Lesar Franc (od 26. maja 2016 do 2022)
  • France Ivanec (od 28. januarja 2022)

ČLANSTVO IN ČLANARINA

Letna članarina znaša 10€.

POROČILO O DELOVANJU DRUŠTVA MED LETI 2012 IN 2021

Ob koncu svojega mandata nam je g. Grance Ivanec, dolgoletni predsednik Muzejskega društva Ribnica, predstavil obsežno poročilo o delovanju društva v času njegovega mandata.

Vabljeni, da si več o tem preberete na spodnji povezavi.


© 2021 Muzejsko društvo Ribnica. VSE PRAVICE PRIDRŽANE