O DRUŠTVU

O NAS

Maja 2011 so se pričele priprave na ustanovitev Muzejskega društva Ribnica. Do maja 2012 smo uspeli oblikovali program delovanja društva in Statut društva, ki je bil potrjen na dan muzejev, 18. maja 2012 na ustanovnem občnem zboru društva.

Društvo je nastalo kot podpora Muzeju Ribnica v skrbi za dediščino širšega okolja. V društvu želimo trdneje povezati  okolje, ki je po zgodovinskih in naravnih smernicah vedno delovalo kot zaokrožena celota. To je območje Občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče. Želimo si, da bi  društvo pomenilo  vezni člen med omenjenimi občinami. S srečevanjem ljudi in kroženjem informacij bogatimo vedenje, ki presega občinske meje in pomeni bogatitev znanja širšega kroga prebivalcev. Za Muzejsko društvo si prizadevamo, da bi bilo vezni člen tako med preteklostjo in sodobnostjo, med formalnimi organizacijami nastalimi znotraj naravnih meja, kot tudi med Muzejem Ribnica in širšo zainteresirano javnostjo.

Društvo je in bo prostor komunikacije, izmenjave informacij, bogatitve znanj in zavedanja o sebi, o svoji družini in okolju.

STATUT DRUŠTVA

STATUT MUZEJSKEGA DRUŠTVA RIBNICA

SIMBOL OZ. LOGOTIP DRUŠTVA

Logotip društva, ki je bil v uporabi med letoma 2012 in 2022.

.

 Lotip društva, ki je v uporabi od leta 2023.

Simbol Muzejskega društva Ribnica je stilizirana podoba petločnega mostu, ki se nahaja v starem mestnem jedru Ribnice, imenovan Francoski most. Most je dobil svoje ime po tem, da naj bi se gradnja mostu pričela v času Ilirskih provinc. Francoski most, pod katerim teče reka Bistrica, je tekom stoletij postal eden najprepoznavnejših simbolov Ribnice.

Most je simbol našega društva tako zaradi njegove prepoznavnosti, kot tudi zato, ker vsi mostovi predstavljajo povezovalni element v prostoru, kraj srečevanja ljudi in povezovanja. Vse to pa si Muzejsko društvo prizadeva postati in tako tudi delovati. Pet lokov pa hkrati tudi upodablja vseh pet občin (Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Laščev) v katerih društvo deluje oz. jih s svojim delovanjem pokriva.

VODSTVO DRUŠTVA

PREDSEDNIK

Nejc Lovšin

BLAGAJNIK

Vasja Zidar

TAJNIK

Marina Gradišnik Marinković

IZVRŠNI ODBOR
Domen Češarek
France Ivanec
Nada Lavrič
Vlado Mohar
Barbara Pečnik
Polona Rigler Grm
NADZORNI ODBOR

Oliver Kogoj

Lucija Kos Bartol

Marija Lovšin

ČASTNO RAZSODIŠČE

Milka Jamnik

Janez Tanko

Primož Tanko

ČASTNI ČLANI

Na podlagi 15. člena Statuta  Muzejskega društva Ribnica se za posebne dosežke pri razvoju in krepitvi dejavnosti povezane z ohranjanjem naravne in kulturne dediščine podeli naziv častni član Muzejskega društva Ribnica članoma:

  • Debeljak Tanja (od 25. septembra 2015)
  • Lesar Franc (od 26. maja 2016 do 2022)
  • France Ivanec (od 28. januarja 2022)

ČLANSTVO IN ČLANARINA

Letna članarina znaša 10 €.

Član društva je lahko vsaka fizična oseba, ki se s pisno izjavo obveže, da sprejema statut društva, da se bo po njem ravnal in redno plačeval članarino (mlajši od 18 let so oproščeni plačevanja članarine). Za člane društva, stare med 7 in od 15 let, je potrebno pisno soglasje staršev oziroma zakonitega zastopnika.

UGODNOSTI ČLANSTVA:

  • ob predložitvi članske izkaznice imate brezplačen obisk Muzeja Ribnica in Rokodelskega centra Ribnica;
  • cenejša cena strokovnih celodnevnih ekskurzij, ki jih Društvo organizira;
  • v primeru, da so mesta na društveni ekskurziji že zasedena imajo člani na čakalni listi prednost pred nečlani;
  • ažurno obveščanje o vseh prihajajočih dogodkih, ekskurzijah in informacijah vezanih na delovanje društva;
  • možnost soodločanja in sokreiranja delovanja društva.

Število članov v društvu trenutno presega številko 90.

POROČILO O DELOVANJU DRUŠTVA MED LETI 2012 IN 2021

Ob koncu svojega mandata nam je g. France Ivanec, prvi predsednik Muzejskega društva Ribnica med letoma 2012 in 2021, predstavil obsežno poročilo o delovanju društva v času njegovega mandata.

Vabljeni, da si več o tem preberete na spodnji povezavi.


© 2021 Muzejsko društvo Ribnica. VSE PRAVICE PRIDRŽANE